Ky program përfshin një larmishmëri projektesh dhe nismash që synojnë t’u vijnë në ndihmë në aspektin material dhe edukativ  jetimëve që nuk kanë mbushur akoma moshën 18 vjeç, si dhe familjeve në kushte të vështira ekonomike.

  1. Pensionet mujore për fëmijët pa përkujdesje prindërore
  2. Ndihma për familjet në kushte ekstreme varfërie
  3. Veprimtari bamirëse në ditët e shënuara të kalendarit Islam
  4. Dhurimi i pajisjeve dhe bagëtive për familjet në nevojë
  5. Rikonstruksione shtëpish
  6. Ndihma në Rastet e Fatkeqësive Natyrore